علم

بسم‌الله الرحمن الرحيم

چه چيز هائی را بايد بدانيم ؟

الف – بدانيد – اِعْلَمُوا

١.

تقوا پيشه كنيد و بدانيد خدا با متقين است

واتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقين ٢/١٩٤ – ٩ / ١٢٣ – ٩
/٣٦

٢.

تقوا پيشه كنيد و بدانيدخدا سخت عقوبت كننده است

واتقوا الله و اعلموا ان الله شديد العقاب ٢ /١٩٦ – ٥ /٩٨

٣.

تقوا پيشه كنيد و بدانيد خدا بر آنچه انجام می دهيد آگاه است
.

واتقوا الله و اعلموا ان الله بما تعملون بصير ٢ /٢٢٣

٤.

و بدانيد خداوند آمرزنده و بردبار است .

و اعلموا ان الله غفور حليم ٢ /٢٣٥

٥.

… و بدانيدخداوند آمرزنده ومهربان است .

و اعلموا ان الله غفور رحيم ٥ /٣٤ – ٥ / ٩٨

٦.

و بدانيد خداوند شنوا ی آگاه است

و اعلموا ان الله سميع العليم ٢ /٢٤٤

٧.

… و بدانيد خداوند بی نياز ستوده است .

و اعلموا ان الله غنی حميد ٢ / ٢٦٧

٨.

… و بدانيد خداوند به آنچه در نفس های شماست آگاه است پس از
او حذر كنيد و بدانيدخداوند آمرزنده ومهربان است .

و اعلموا ان الله يعلم ما فی انفسكم فاحذروه و اعلموا ان الله
غفور رحيم

٢ /٢٣٥

٩.

تقوا پيشه كنيد و بدانيد شما او را ملاقات می كنيد و مومنين
را بشارت ده .

واتقوا الله و اعلموا انكم ملاقوه و بشّر المؤمنين ٢ /٢٢٣

١٠.

بدانيد خداوند بين انسان و قلبش حائل است

و اعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه

١١.

و بدرستی كه به سوی او محشور می شوند.

و انه اليه يحشرون

١٢.

بدانيد كه حتما خداوند زمين را پس از مرگش زنده می كند.

و اعلموا ان الله يحيی الارض بعد موتها ٥٧ /١٧

١٣.

آگاه باشيد همانا زندگانی دنيا بازی و سرگرمی و زينت و افزون
طلبی در مال ها و فرزندان است مانند بارانی كه موجب رويش گياه
شده و نا سپاس را شگفت زده می كند سپس بينی كه به زردی می
گرايد و بعد از آن خشك و پو سيده می شود .

و اعلموا انما الحيوه الدنيا لعب و لهو و زينه و تكاثر فی
الاموال و الاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه
مصفرا ثم يكون حطاما ٥٧ /٢٠

١٤.

و بدانيد همانا مال ها و فرزندانتان آزمايش است .

و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنه

١٥.

و پاداش بزرگ قطعا درنزد خداوند است

و ان الله عنده اجر عظيم ٨ /٢٨

١٦.

و اگر روی گردان شويد پس بدانيد قطعا خداوند صاحب اختيار
شماست ، چه خوب صاحب اختيار و چه خوب ياوری است .

و ان توّلوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولی و نعم النصير
٨ /٤٠

١٧.

و بدانيد شما بر قدرت خدا غالب نخواهيد شد

و اعلموا انكم غير معجزی الله

١٨.

و خداوند كافران را ذليل وخوار می كند.

و ان الله مخزی الكافرين ٩ /٢

ب – آيا نمی دانی ؟ – اَلَمْ تَعْلَمْ ؟

 

١. آيا نمی دانی خدا بر هر چيزی تواناست الم تعلم ان الله علی كل شيء قدير ٢ /١٠٦ – ٥ /٤٠
٢. آيا نمی دانی پادشاهی آسمان ها و زمين مختص خداست الم تعلم ان الله له ملك السموات و الارض ٢ /١٠٧ – ٥ / ٤٠
٣. آيا نمی دانی به جز خدا صاحب اختيار و ياری كننده ای
نداری
و ما لكم من دون الله من ولی و لا نصير ٢ / ١٠٧
٤. آيا آنچه در آسمان ها و زمين است داناست الم تعلم ان الله يعلم ما فی السموات و الارض ان ذلك فی
كتاب ان ذلك علی الله يسير ٢٢ /٧٠

 

 

ج – آيا نمی دانيد ؟ – اَلَمْ يَعْلَمْ – اَلَمْ يَعْلَمُوا

١. آيا انسان نمی داند كه خدا اورا می بيند الم يعلم بان الله يری ٩٦ /١٤
٢. آيا انسان نمی داند روزی از قبر ها بر انگيخته خواهد شد افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور ١٠٠ /٩
٣. آيا نمی دانند خدا حتما توبه بندگان را می پذيرد الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده
٤. و صدقات را می پذيرد و ياخذ الصدقات
٥. و اينكه بسيار توبه پذير و مهربان است و ان الله هو التواب الرحيم ٩ /١٠٤
٦. آيا نمی دانند خدا البته هر كه را خواهد روزی وسيع دهد و هر كه را
خواهد تنگ روزی كند
او لم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر
٧. آيا نمی دانند كه خداوند از باطن آنها و سخنان سری شان آگاه است الم يعلموا ان الله يعلم سرّهم و نجواهم ٩ / ٧٨ – ٢ / ٧٥
٨. و خدا دانای غيب ها و اسرار پنهان است و ان الله علّام الغيوب ٩ /٧٨
٩. آيا نمی دانند هر كس با خداوند و رسول او به عداوت برخيزد آتش
دوزخ كيفر دائمی اوست
الم يعلموا انه من يحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فيها
ذلك خزی عظيم ٩ /٦٣

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *